Digital Impact North

Region Västerbotten​

Projektkontor för Digital Impact North

Logotyp för Region Västerbotten

Digitala Västerbotten

Region Västerbotten har det regionala utvecklingsansvaret för Västerbotten. I den regionala utvecklingsstrategin för Västerbotten 2020-2030 (RUS) pekas digitalisering och innovation ut som avgörande faktorer för att Västerbotten ska bli en nytänkande och smart region och därigenom kunna nå det övergripande målen om en jämställd och sammanhållen region som är en föregångare i omställning.

Utifrån den regionala utvecklingsstrategin har en regional innovationsstrategi (RIS) och en regional digitaliseringsstrategi (RDS) för Västerbotten 2022-2030 tagits fram där möjligheter, utmaningar, styrke- och fokusområden för digitalisering och innovation beskrivs.

Operativt arbetar regional utveckling med samverkan och samordning av digitaliseringen hos Västerbottens 15 kommuner genom ett regionalt strategiråd, en samverkansplattform och ett flertal nätverk. Samt bedriver digitaliseringsprojekt mot näringsliv och civilsamhälle. Mer information.

Digitala Västerbotten

Tjänster som erbjuds

Via enheten digitalisering och innovationsledning samt enheten för företag och projektfinansiering erbjuds stöd i form av rådgivning och guidning om finansieringsmöjligheter som knyter samman den digitala strukturomvandlingen av Västerbotten.

Den mångåriga samordningen och koordinering av digitaliseringen hos Västerbottens femton kommuner har skapat en samverkansmiljö där olika former av applikationer och tjänster kan testas i mindre eller större skala.

Via verksamheten Digitala Västerbotten leder och koordinerar regionen samverkan och samordning av digitaliseringen hos Västerbottens 15 kommuner. Detta sker genom ett regionalt strategiråd, en samverkansplattform och ett flertal olika tematiska nätverk.

Via verksamheten i Digitala Västerbotten har ett flertal olika kompetensutvecklingsprojekt avseende digital transformation, förändringsledning och artificiell intelligens genomförts för såväl offentlig sektor som näringslivet.

Via enheten digitalisering och innovationsledning samt enheten för företag och projektfinansiering erbjuds stöd i form av rådgivning och guidning om finansieringsmöjligheter som knyter samman den digitala strukturomvandlingen av Västerbotten.

Via verksamheten Digitala Västerbotten leder och koordinerar regionen samverkan och samordning av digitaliseringen hos Västerbottens 15 kommuner. Detta sker genom ett regionalt strategiråd, en samverkansplattform och ett flertal olika tematiska nätverk.

Den mångåriga samordningen och koordinering av digitaliseringen hos Västerbottens femton kommuner har skapat en samverkansmiljö där olika former av applikationer och tjänster kan testas i mindre eller större skala.

Via verksamheten i Digitala Västerbotten har ett flertal olika kompetensutvecklingsprojekt avseende digital transformation, förändringsledning och artificiell intelligens genomförts för såväl offentlig sektor som näringslivet.

Kontakt

Magnus Rudehäll Digitala Västerbotten

Magnus Rudehäll
Enhetschef digitalisering och innovationsledning magnus.rudehall@regionvasterbotten.se

Malin Bergvall Digitala Västerbotten

Malin Bergvall
Samordnare Digitala Västerbotten malin.bergvall@regionvasterbotten.se          

Bengt Strömgren
Strateg digitalisering och innovationsledning
bengt.stromgren@regionvasterbotten.se

Våra andra projektkontor

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.

Integritetspolicy

Personuppgifter som vi samlar in och behandlar

Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter:

  • Kontaktinformation: namn och e-postadress
  • Kundaktivitet: läshistorik från appen, webbplatser eller elektronisk kommunikation vi skickar ut. Samt teknisk information om enheterna du använder.

Personuppgifterna samlas in direkt från dig eller genereras i samband med att du läser våra e-postmeddelanden eller besöker våra webbplatser.

Hur vi använder personuppgifterna
Leverans av tjänst

Vi använder dina personuppgifter för att leverera vårt nyhetsbrev som du har anmält dig till. Det rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla detta samtycke genom att avsluta prenumerationen på nyhetsbrevet.

Analys, affärsutveckling och förbättring av tjänster

Vi arbetar ständigt med att utveckla och förbättra våra tjänster och den information vi ger dig. Detta arbete innebär att analysera kontaktinformation och kundaktivitet. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är vårt berättigade intresse.

Försäljning och marknadsföring

Vi använder personuppgifter i samband med försäljning och marknadsföring av våra tjänster genom att du får e-postmeddelanden från oss. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är samtycke. Du kan när som helst återkalla detta samtycke genom att avsluta din prenumeration på vårt nyhetsbrev.

Dina rättigheter
Rätt till insyn i egna uppgifter

Du kan begära en kopia av alla uppgifter vi behandlar om dig. Kontakta oss på info@digitalimpactnorth.se för att använda din rätt till insyn.

Rättelse av personuppgifter

Du har rätt att begära att vi rättar eller kompletterar felaktiga eller missvisande uppgifter.

Rätt till radering av personuppgifter

Du har rätt att få dina personuppgifter raderade utan onödigt dröjsmål. Du kan när som helst begära att vi raderar uppgifter om dig själv.

Begränsning av behandling av personuppgifter

I vissa situationer kan du också begära att vi begränsar behandlingen av dina uppgifter. Detta gör du genom att hantera samtycken eller reservationer i våra lösningar.

Protestera mot behandling av personuppgifter

Om vi behandlar dina uppgifter med stöd av våra uppgifter eller baserat på en intresseavvägning har du rätt att invända mot vår behandling av dina uppgifter.

Dataportabilitet

Du har rätt att få dina personuppgifter utlämnade i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Kontakta oss på info@digitalimpactnorth.se för att få utlämnande av dina personuppgifter.

Rätt att klaga på vår behandling av personuppgifter

Vi hoppas att du berättar för oss om du anser att vi inte följer reglerna i dataskyddsförordningen. Berätta gärna först genom den kontakt eller kanal du redan har etablerat med oss. Du kan också klaga på vår behandling av personuppgifter. Detta gör du till Datatilsynet.

Anmäl intresse till kurs