Digital Impact North

Region Västerbotten​

Projektkontor för Digital Impact North

Logotyp för Region Västerbotten

Norrlands Universitetssjukhus

Norrlands universitetssjukhus, Region Västerbotten ansvarar för högspecialiserad vård och service till 900 000 människor vilka bor i ett område som motsvarar mer än hälften av Sverige. För att bli mer effektiva och för att möta det ökade behovet av vård och en ökande efterfrågan på vård- och omsorgstjänster krävs digitalisering. En nyckelfaktor är att engagera både vårdpersonal och patienter samt samarbetspartners för att utveckla och utnyttja nya digitala verktyg för framtidens hälso- och sjukvård. Med stark tekniskt kompetens från Medicinsk teknik – forskning och utveckling kan vi tillsammans bidra till digitalisering av hälsosektorn. 

Medicinsk teknik-FoU

Tjänster som erbjuds

Via regionens innovationskontor erbjuds stöd i form av rådgivning och guidning om finansieringsmöjligheter som knyter samman vård och näringsliv.

I Region Västerbotten finns Glesbygdsmedicinskt centrum, GMC, som är utsedda av Världshälsoorganisationen (WHO) som en besöksnod för primärvård i glesbygd för att dela erfarenheter och kunskap med andra europeiska länder kring att bedriva hälso- och sjukvård i glesbygd. Regionen har även innovationskliniker för utvärdering av nya arbetssätt och ny teknik, avd. Medicinsk teknik – Forskning och utveckling kan ge konsultation rörande medicinteknisk utrustning, Kliniskt forskningscenter kan ge stöd vid frågor om kliniska studier.

Via forskningsinfrastrukturen Medicinskt teknik-FoU och centrumbildningen CMTF finns möjlighet till stöd för att hitta rätt kompetens både lokalt på Norrlands universitetssjukhus och Umeå universitet, nationellt via Medtech4Health och mot Europa via organisationen The European Alliance of Medical and Biological Engineering and Science (EAMBES) samt European Connected Health Alliance (ECHA).

Med stödverktyget Medtech Innovation Guide erbjuds ett effektivt stöd i medicintekniska innovationsprocessen. Flera nivåer på utbildningspaket kopplat mot det digitala innovationsverktyget erbjuds.

Via regionens innovationskontor erbjuds stöd i form av rådgivning och guidning om finansieringsmöjligheter som knyter samman vård och näringsliv.

Via forskningsinfrastrukturen Medicinskt teknik-FoU och centrumbildningen CMTF finns möjlighet till stöd för att hitta rätt kompetens både lokalt på Norrlands universitetssjukhus och Umeå universitet, nationellt via Medtech4Health och mot Europa via organisationen The European Alliance of Medical and Biological Engineering and Science (EAMBES) samt European Connected Health Alliance (ECHA).

I Region Västerbotten finns Glesbygdsmedicinskt centrum, GMC, som är utsedda av Världshälsoorganisationen (WHO) som en besöksnod för primärvård i glesbygd för att dela erfarenheter och kunskap med andra europeiska länder kring att bedriva hälso- och sjukvård i glesbygd. Regionen har även innovationskliniker för utvärdering av nya arbetssätt och ny teknik, avd. Medicinsk teknik – Forskning och utveckling kan ge konsultation rörande medicinteknisk utrustning, Kliniskt forskningscenter kan ge stöd vid frågor om kliniska studier.

Med stödverktyget Medtech Innovation Guide erbjuds ett effektivt stöd i medicintekniska innovationsprocessen. Flera nivåer på utbildningspaket kopplat mot det digitala innovationsverktyget erbjuds.

Kontakt

Per Hallberg, Region Västerbotten

Per Hallberg
Avdelningschef MT-FoU
per.hallberg@regionvasterbotten.se

Marcus Karlsson, Region Västerbotten

Marcus Karlsson 
Utvecklingsansvarig MT-FoU 
marcus.karlsson@regionvasterbotten.se           

Nils Sandberg, Region Västerbotten

Nils Sandberg
Innovation och forskningsanslag nils.sandberg@regionvasterbotten.se

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.

Integritetspolicy

Personuppgifter som vi samlar in och behandlar

Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter:

  • Kontaktinformation: namn och e-postadress
  • Kundaktivitet: läshistorik från appen, webbplatser eller elektronisk kommunikation vi skickar ut. Samt teknisk information om enheterna du använder.

Personuppgifterna samlas in direkt från dig eller genereras i samband med att du läser våra e-postmeddelanden eller besöker våra webbplatser.

Hur vi använder personuppgifterna
Leverans av tjänst

Vi använder dina personuppgifter för att leverera vårt nyhetsbrev som du har anmält dig till. Det rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla detta samtycke genom att avsluta prenumerationen på nyhetsbrevet.

Analys, affärsutveckling och förbättring av tjänster

Vi arbetar ständigt med att utveckla och förbättra våra tjänster och den information vi ger dig. Detta arbete innebär att analysera kontaktinformation och kundaktivitet. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är vårt berättigade intresse.

Försäljning och marknadsföring

Vi använder personuppgifter i samband med försäljning och marknadsföring av våra tjänster genom att du får e-postmeddelanden från oss. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är samtycke. Du kan när som helst återkalla detta samtycke genom att avsluta din prenumeration på vårt nyhetsbrev.

Dina rättigheter
Rätt till insyn i egna uppgifter

Du kan begära en kopia av alla uppgifter vi behandlar om dig. Kontakta oss på info@digitalimpactnorth.se för att använda din rätt till insyn.

Rättelse av personuppgifter

Du har rätt att begära att vi rättar eller kompletterar felaktiga eller missvisande uppgifter.

Rätt till radering av personuppgifter

Du har rätt att få dina personuppgifter raderade utan onödigt dröjsmål. Du kan när som helst begära att vi raderar uppgifter om dig själv.

Begränsning av behandling av personuppgifter

I vissa situationer kan du också begära att vi begränsar behandlingen av dina uppgifter. Detta gör du genom att hantera samtycken eller reservationer i våra lösningar.

Protestera mot behandling av personuppgifter

Om vi behandlar dina uppgifter med stöd av våra uppgifter eller baserat på en intresseavvägning har du rätt att invända mot vår behandling av dina uppgifter.

Dataportabilitet

Du har rätt att få dina personuppgifter utlämnade i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Kontakta oss på info@digitalimpactnorth.se för att få utlämnande av dina personuppgifter.

Rätt att klaga på vår behandling av personuppgifter

Vi hoppas att du berättar för oss om du anser att vi inte följer reglerna i dataskyddsförordningen. Berätta gärna först genom den kontakt eller kanal du redan har etablerat med oss. Du kan också klaga på vår behandling av personuppgifter. Detta gör du till Datatilsynet.

Anmäl intresse till kurs