Umeå universitet och Skellefteå kommun i nytt partnerskap

Hans Adolfsson, Kristina Sundin Jonsson och Lorents Burman

Umeå universitet och Skellefteå kommun tecknar strategiskt partnerskap för samverkan. Tre fokusområden pekas ut: strategisk kompetensförsörjning, hållbar samhällsutveckling och artificiell intelligens.

Kompetensförsörjning och tillgång till kvalificerad arbetskraft är idag den största utmaningen för ett växande Skellefteå, för det privata näringslivet såväl som för offentlig sektor. Med dagens tillväxttakt och kommande stora företagsetableringar förväntas rörligheten på arbetsmarknaden öka, något som också ställer ökande krav på möjlighet till omskolning och tillgång till högre utbildning.

– En helt ny industri är under framväxande i Skellefteå som befinner sig i en snabb samhällsomvandling där kompetensförsörjning är en nyckelfaktor för att säkra välfärden. Med en stark tillväxt i Skellefteå och en växande befolkning är det viktigt att hitta samarbeten som stödjer utvecklingen och ett ökat samarbete med Umeå universitet om strategisk kompetensförsörjning är rätt väg att gå, säger Kristina Sundin Jonsson, kommundirektör, Skellefteå kommun.

För Umeå universitets del innebär partnerskapet en struktur för mer långsiktiga former av samverkan med Skellefteå kommun. Målet är att höja kvaliteten på universitetets forskning och utbildning och att ge forskare och lärare en tydligare ingång för samverkan med kommunens alla verksamheter.

– Vi har länge samarbetat både med kommun och näringsliv i Skellefteå, och är därför mycket glada över att kunna förstärka vår relation och våra gemensamma ambitioner i ett strategiskt partnerskap. I och med det nya avtalet så finns det stöd för relations- och nätverksbyggande över tid. En långsiktig relation med Skellefteå kommun betyder att vi gemensamt kan fokusera forskning och utbildning kring samhällets behov och bidra till att lösa dess utmaningar, säger Hans Adolfsson, rektor vid Umeå universitet.

Styrgruppen, bestående av ledningen vid Umeå universitet och Skellefteå kommun, har tagit fram en verksamhetsplan för de kommande två åren där man förutom ett antal gemensamma aktiviteter också tillsätter arbetsgrupper inom de olika fokusområdena för att utveckla arbetsmodeller samt identifiera och möjliggöra samarbeten.

– Satsningen på högre utbildning och forskning och att stärka samarbetet med fler universitet inom deras spetsområden och stärka närvaron av universiteten i den utveckling som pågår är avgörande för utvecklingen, säger kommunalråd Lorents Burman, Kommunalråd Skellefteå kommun.

Kompetensförsörjning

Samverkan inom området för strategisk kompetensförsörjning handlar bland annat om att utveckla samarbetet kring lärar- och sjuksköterskeutbildningen samt för yrkes- och professionsförberedande utbildningar för att planera och bygga samhället.

Hållbarhet

Inom området hållbar samhällsutveckling nämns bland annat möjligheter för forskning och utbildning att knytas till den snabba expansion och samhällsutveckling som sker i Skellefteå idag.

Artificiell intelligens

Det tredje fokusområdet rör artificiell intelligens, AI, ett område där Umeå universitet ligger i framkant internationellt. Redan i dag har AI en avgörande betydelse för industrins och näringslivets konkurrenskraft, liksom för viktiga infrastrukturer i samhället som skola, omsorg, vård och energiförsörjning.

– Det finns redan nu planer på breddad samverkan mellan Skellefteå kommun och Lärarhögskolan och sjuksköterskeprogrammet vid Umeå universitet. Den snabba utvecklingen i kommunen skapar också möjligheter för många framtida forskningsprojekt, bland annat inom regional utveckling, säger Hans Adolfsson.