Umeå utses till innovationsstad

Bild av Umeå. Foto: Sara Stenberg.

Umeå blir Sveriges sjätte innovationsplattform för hållbara städer med ett starkt internationellt perspektiv.

Innovationsmyndigheten Vinnova har beviljat stöd till SPIS, Social Progress Innovation Sweden, med utgångspunkt från Umeå. Arbetet i Umeå ska i en första etapp pågå i tre och ett halvt år och kompletterar tidigare innovationsplattformar i Lund, Borås, Kiruna, Göteborg, Stockholm.

En av parterna i Umeås SPIS är forskningsinstitutet RISE som nu stärker sin närvaro i norra Sverige och rekryterar ny kompetens i Umeå inom bland annat samhällsbyggnadsområdet.

– För RISE är projektet en viktig pusselbit i RISE och Umeå kommuns samarbete. Vi har ju tidigare samarbetat bland annat inom EUs Smart Cities Lighthouse-projekt RUGGEDISED. Utifrån det känns denna vidareutveckling och fokus på social hållbarhet, prototypande och organisationsutveckling mycket naturlig och viktig för Sverige, säger Magnus Johansson, som forskar om lärande och förändringsprocesser kopplat till hållbar stadsutveckling på RISE.

Utveckla modiga innovatörer och chefer

Huvudfokus i Umeås innovationsplattform är att etablera en stark och hållbar tvärsektoriell organisation, som kan koordinera pågående innovationsprocesser, och fungera som drivbänk för nya initiativ. Detta ska hjälpa den kommunala organisationen att möta framtida utmaningar genom att öka flexibilitet och förmåga att samverka med det civila samhället, andra kommuner och regioner, näringslivet samt akademin.

– Med SPIS vill vi utveckla fler modiga innovatörer och chefer som stöttar och står upp för sina medarbetare – och i förlängningen skapa en trygg innovationsmiljö i staden där vi med stolthet vågar testa nya innovativa prototyper och arbetssätt. Ett mål med detta är att skapa tydlighet för invånarna vilka överväganden som krävs för att nå social hållbarhet och klimatneutralitet, säger Carina Aschan, en av projektledarna för SPIS på Umeå kommun.

Internationell styrka

I Umeå har de senaste åren flera innovationsprocesser påbörjats i samarbete med nationella och internationella aktörer. Dessa processer behöver koordineras för att skapa synergier, stödja uppskalning och implementering med det långsiktiga målet att på sikt etablera ett internationellt konkurrenskraftigt lokalt innovationssystem. Detta lokala innovationssystem utgör i sin tur en viktig del i det regionala innovationssystem som växer sig allt kraftigare i norra Sverige. En majoritet av dagens samhällsutmaningar är konsekvenser av globala förändringsprocesser, till exempel migration, omstrukturering av arbetsmarknader och klimatförändringar. Umeås innovationsplattform kommer därför att ha ett starkt internationellt perspektiv.

Foto: Sara Stenberg.