Strategisk AI-forskning fångar snabb utveckling

Katrine Riklund

Umeå universitet har anslagit 100 miljoner kronor för AI-forskning. Rådet för artificiell intelligens har nu bildats för att ta fram förslag på hur satsningen ska utformas.

Rådet för artificiell intelligens och autonoma system, RAI, arbetar för att stärka och utveckla den befintliga forskningen och utbildningen inom AI vid Umeå universitet. Ordförande för gruppen är Katrine Riklund, prorektor vid Umeå universitet.

När bildades RAI?

– RAI bildades i början av 2020 till följd av universitetsstyrelsen beslut året innan att satsa 100 miljoner kronor för att ytterligare stärka och utveckla redan befintlig forskning och utbildning inom AI vid Umeå universitet. 50 MSEK avsattes till teknisk-naturvetenskaplig fakultet i syfte att fortsätta att bygga upp en stark och långsiktigt hållbar forskningsmiljö inom AI-och autonoma system (AS)-området vid fakulteten. De resterade 50 miljoner av avsattes för att gynna fakultetsöverskridande effekter och den tillämpade AI-forskningen, säger Katrine Riklund.

Varför bildades RAI?

– För att ta fram förslag för hur de i satsningen avsedda fakultetsöverskridande effekterna och den tillämpade AI-forskningen ska utvecklas vid vårt universitet behövs en rådgivande grupp med representanter från alla fakulteter. Dessutom finns två externa ledamöter med i gruppen.

Vad är din uppgift som rådets ordförande?

– Som ordförande leder jag arbetet med att ta fram förslag på hur den strategiska satsningen ska användas för att effekten ska bli den eftersträvade. Arbetet görs tillsammans i RAI och jag är tacksam över att ha en så engagerad och kunnig arbetsgrupp i detta arbete. De gör alla en fantastisk insats.

Vad är syftet med ert arbete i rådet?

– Syftet är att alla fakulteter gemensamt ska ge förslag på en universitetsövergripande strategi för AI vid Umeå universitet, prioriterade områden och hur detta kommuniceras inom och utom universitetet.

Varför är AI ett viktigt område vid Umeå universitet?

– Utvecklingen inom AI är oerhört snabb och involverar de flesta områden. De tvärvetenskapliga frågorna, frågor som involverar mer än ett vetenskapsområde, blir allt viktigare då AI är så mycket mer än de algoritmer som ligger till grund för själva beräkningen. AI kopplas vanligen samman med datavetenskap men tillämpningarna och effekterna når alla områden. De tillämpade frågeställningar och utmaningarna som behöver lösas finns också inom alla områden. Den mycket snabba utvecklingen och behovets bredd är orsaker till varför det är en gemensam angelägenhet vid Umeå universitet.

Text: Ingrid Söderbergh, Umeå universitet. Foto: Mattias Pettersson.