Framtidens gröna industri lockar med fler jobb

Peter Carlsson, Northvolt, Pia Sandvik, RISE, Birgitta Bergvall-Kåreborn, Luleå tekniska universitet, och Kristina Sundin Jonsson, Skellefteå kommun.

Kvinnor och män från olika bakgrunder ska attraheras till Northvolts batterifabrik i Skellefteå. Unikt samarbete startar för kompetens till framtidens gröna industrier.

Northvolts satsning på litiumjonbatterier – den största svenska industrietableringen i modern tid – gör Skellefteå och norra Sverige till centrum för Europas gröna omställning. Enligt beräkningar kommer tusentals nya jobb att skapas, och Northvolt har uttalade ambitioner om att attrahera kvinnor och män från olika bakgrunder. En gemensam satsning med Skellefteå kommun, Luleå tekniska universitet och forskningsinstitutet RISE, Research Institutes of Sweden, ska attrahera kompetens till framtidens hållbara gröna industrier.

”Det byggs nu en helt ny basindustri i Sverige.”

– Det byggs nu en helt ny basindustri i Sverige, och den satsningen måste mötas upp av en lika massiv och banbrytande utbildningsinsats. Det här är ett viktigt första steg, och även om vi fortfarande har lång väg att gå så finns det få partners som är bättre att ha med sig på vägen, säger Peter Carlsson, vd på Northvolt.

Det nya samarbetet ska säkerställa en lyckad kompetensomvandling kring Northvolts etablering, men också skapa en arbetsmodell som kan användas vid andra industrietableringar eller industriomställningar i Sverige.

– Vi har ambitionen att utveckla en ny modell för hur olika aktörer tillsammans kan jobba för att säkerställa industrins kompetensbehov, samtidigt som vi gemensamt tar ansvar för en kommuns utveckling. Det är proaktivt och visar vägen för vad som krävs om vi ska klara framtidens samhällsomdaningar, säger Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor för Luleå tekniska universitet som har Skellefteå som en av fyra utbildningsorter.

Omställning till hållbar industri

De fyra parterna vill tillsammans öka svensk attraktionskraft och skapa en miljö som är internationellt konkurrenskraftig.

– Kompetensutveckling och livslångt lärande är centralt för vår omställning till en hållbar industri. Den breda samverkan vi ser här stärker Sveriges innovationsförmåga och internationella konkurrenskraft, säger Pia Sandvik, vd för RISE.

Kristina Sundin Jonsson, kommundirektör i Skellefteå, säger att Northvolts etablering öppnar stora möjligheter för kommunen – men också för Sverige och Europa – som det nya samarbetet ska ta tillvara på.

– Vi vet att vi kommer att behöva all tillgänglig kompetens i framtiden och det är en av de utmaningar vi arbetar aktivt med. Vi söker partnerskap och incitament som gör att vi tillsammans med industrin och det offentliga systemet kan attrahera ny arbetskraft till norra Sverige. Jag är oerhört glad för detta unika samarbete, säger Kristina Sundin Jonsson.

Några delprojekt som parterna har ambitionen att genomföra är:

Arctic Centre of Energy Technology:
Ett internationellt kompetenscenter med fokus på forskning och lärande inom smart produktion i den nya industrin. Centret ska innefatta moderna lärmiljöer med tillhörande forskningsinfrastruktur. Platsen ska skapa möjligheter till flexibla utbildningsupplägg och ökad teknikanvändning. Den fysiska miljön knyts ihop med en digital samlingspunkt där virtuella arenor och digitaliserat lärande blir en viktig del.

Arena för livslångt lärande:
En utbildningsplattform med det primära målet att möjliggöra och underlätta studie- och yrkesval, öka kännedomen om utbildningsvägar samt på sikt öka anställningsbarheten för kvinnor och män inom framtidens gröna industrier. Målgrupperna är personer som står inför ett utbildnings- eller yrkesval, personer som har behov av att komplettera kompetens eller omskolas till nya yrken. Detta är inte minst viktigt i ljuset av permitteringar och varsel i spåren covid-19.

Teknikdrivet lärande – VR som utbildningsverktyg
Befolkningsdemografin i norra Sverige medför ett behov av att nå intresserade personer utanför det direkta närområdet. Med projektet vill parterna se hur en VR-stödd utbildning för processoperatörer kan tas fram, som möjliggör utbildning redan innan personal anländer till sin nya arbetsplats.