Digitech stärker digital industri i norr

Delar av styrelsen för Digitech samlade till online möte. Längst upp till vänster syns även Mats Johansson från Digital Impact North och Umeå universitet.

Den digitala industrin och techföretagen i Västerbotten har blivit en allt viktigare och större del av regionens näringsliv. För att bolag ska få kraft att driva gemensamma utvecklingsfrågor, på bolagsnivå liksom samhällsnivå, har plattformen Digitech skapats.

Behovet har adresserats under lång tid från både företag och offentliga organisationer. Diskussioner inleddes i dåvarande branschsatsningen InfoTech Umeås styrgrupp. Efter undersökningar av branschens behov och löpande dialog med representanter från olika bolag, konkretiserades hur ett samarbete skulle kunna fungera.

Det fanns två vägar: Att grunda en egen branschförening eller starta i en redan befintlig struktur. Analysen pekade på flera fördelar med det senare alternativet. För att stärka denna del inom näringslivet har Västerbottens Handelskammare skapat utskottet Digitech för de digitala näringarna.

Driva utvecklingsfrågor

– Att Digitech tar form i Handelskammarens befintliga struktur är en fördel. Det ger stabilitet och innebär att vi kan fokusera på att identifiera och driva gemensamma utvecklingsfrågor för branschen, säger Malin Johansson, ledamot i styrelsen för Digitech.

– Bildandet av Digitechutskottet och samverkan med företagen inom dessa branscher känns helt rätt med tanke på den snabba utveckling som sker inom dessa områden. Tillsammans kan vi driva utvecklingen och påverkan av viktiga förutsättningar för både dessa och övriga näringslivet, säger Anders Hjalmarsson, vd på Västerbottens Handelskammare.

Richard Lindberg, ordförande för Digitechs styrelse, ser stora möjligheter för branschen i och med att utskottet nu är en del av Västerbottens Handelskammare.

– Vi ser fördelar med att Handelskammaren redan arbetar med övergripande samhällsfrågor som berör bolagen, så som infrastruktur, bostadsmarknad och kompetensfrågor. Det etablerade nätverket regionalt, nationellt och internationellt är också intressant för vår bransch, säger Richard Lindberg, ordförande i styrelsen för Digitech.

Bred representation

Utskottets styrelse består av en grupp som tagit taktpinnen för att driva arbetet framåt. De strävar efter att utskottet ska representera en bredd av bolag i varierande storlekar och med olika inriktningar inom branschen. Samarbetet bygger på att prioritera och samverka kring för branschen relevanta utvecklingsområden.

– Det fokusområde vi arbetar med just nu är kompetensförsörjning. Om det är en fråga som engagerar ditt bolag, är du alltid välkommen att ta kontakt med oss med frågor och idéer eller för att besöka ett styrelsemöte, hälsar Richard Lindberg.

Framöver kommer Digitech även att ha ett nära samarbete med Digital Impact North för att lyfta fram idéer och innovationer från näringslivet i regionen samt främja forskningssamverkan mellan universitetet och branschen.

– Det är roligt och ett extremt viktigt arbete när Digital Impact North knyter mer operativa band till regionens näringsliv. Digital Impact North ska fungera som en mötesplats för tankar, idéer och samarbeten, säger Mats Johansson från programkontoret för Digital Impact North vid Umeå universitet.

I styrelsen för Digitech ingår:
Richard Lindberg, Thnx, Ordförande
Malin Johansson, RISE
Anna Lundström, Pondus
Peter Lidström, COS Systems
Susanne Österström Dahlqvist, Teknikhuset
Christoffer Danell, Context Media
Kenneth Bodin, Algoryx
Niclas Holmberg, Nasdaq