Coronakris för företag i Västerbotten

Anders Hjalmarsson, VD Västerbottens Handelskammare, Anna Pettersson, Regional utvecklingsdirektör, Region Västerbotten.

En ny enkät bekräftar att Västerbottens företag fortsätter att påverkas negativt av Covid-19. Särskilt utsatta är de små företagen där regeringens stödpaket hittills inte gett effekt, enligt enkäten.

Färska siffror för april visar att konsekvenserna för länets näringsliv är fortsatt påtagliga. Detta redovisas i en ny enkät som genomförts av Västerbottens Handelskammare, Företagarna och Region Västerbotten, som en direkt uppföljning av den enkät de gjort tidigare i mars på uppdrag av utrikeshandelsminister Anna Hallberg.

– Vi kan konstatera att pandemin fortsätter att slå hårt mot näringslivet i Västerbotten, säger Anders Hjalmarsson, VD Västerbottens Handelskammare. Fler av företagen har vidtagit åtgärder såsom permitteringar och varsel under april jämfört med mars, samtidigt som antalet företag som bedömer att de påverkas av pandemin ligger kvar på ca 80 procent, fortsätter Anders Hjalmarsson.

I enkäten framkommer att regeringens stödåtgärder har för stort fokus på större och verksamma företag. 80 procent av företagen uppger att de påverkats av Covid-19 under april, men närmare 70 procent av dem har inte har tagit del av något stöd ännu, vilket är en signal om att stöden inte är anpassade för alla. Särskilt små företag, nya företag och utvecklingsbolag efterlyser mer riktade insatser i form av direktstöd, kassaflödesstöd och investeringsstöd, samt sänkta arbetsgivaravgifter.

”Oroande att så många företag berörs”

– Det är oroande att så många företag berörs, samtidigt som majoriteten av dessa ännu inte har tagit del av de olika stödåtgärder som finns, säger Anna Pettersson, Regional utvecklingsdirektör, Region Västerbotten.

– Det enkäten indikerar är att enskilda bolag och de små företagen anser att nuvarande statliga stödåtgärder inte är anpassade för deras behov. Vi har en viktig roll att förmedla detta på en nationell nivå, fortsätter Anna Pettersson.

Permitteringar och varsel

Fler företag har vidtagit åtgärder jämfört med förra månaden och det handlar bland annat om stoppade investeringar och stoppad marknadsföring, minskade externa kostnader, minskat löneuttag samt uteblivna anställningar inför sommaren. Samtidigt finns också företag som söker nya affärsmodeller och ställer om verksamheten, men den vanligast förekommande åtgärden är fortfarande permitteringar och varsel, vilket har ökat med 15 procent sedan förra undersökningen.

Statliga subventioner vid korttidspermittering lyfts fram i enkäten som en bra stödinsats, däremot uppges hyresstöden vara en åtgärd som inte ger effekt och man är också kritisk till regeringens omsättningsstöd. I likhet med resultaten i den förra enkäten har företagen ett fortsatt högt förtroende för myndigheternas hantering och information om krisen.

Resultaten av enkäten bör tolkas med viss försiktighet eftersom svarsfrekvensen denna gång var avsevärt lägre än vid det tidigare tillfället. Dock är den största gruppen svarande små företag (62%) vilket är samma situation som vid tidigare enkät.

Fakta om enkäten

 

    • Tillfrågade företag 1400

    • Svarsfrekvens 15% (37% Enkät 1)

    • 217 företag svarade (518 Enkät 1)

    • Enkäten besvarades mellan 4-6 maj

Se hela enkäten.