Artificiell intelligens för vatten och avlopp

Johannes Holmberg, vd för Calejo, är en av deltagarna i AI-projektet för vatten och avlopp.

Digitalisering av vatten- och avloppssystem är en nödvändighet för att få ett effektivt och smart ekosystem för utsläpp. Artificiell intelligens kommer att vara en viktig del.

Vatten- och avloppssystemen står inför gigantiska utmaningar framöver när det gäller ekonomi, teknik och hållbarhet, som framöver kommer att kräva kraftfulla satsningar och stora investeringar. Sverige och världen har stora utmaningar framför sig när det gäller vattenförsörjning och avloppshantering.

– Det handlar om att möta en stor och ökande tillväxt i städerna, en åldrande VA-infrastruktur, ökande akutinsatser och historiskt stora investeringsbehov. Branschorganisationen Svenskt Vatten uppskattar det kommunala investeringsbehovet under de kommande 20 åren till över 100 miljarder kronor för att fortsätta kunna rena vårt vatten och hantera vårt avloppsvatten, säger Mats Johansson, projektledare och senior advisor på Process IT Innovations programkontor vid Umeå universitet.

Ett stort industri- och kommungemensamt Vinnovafinansierat PiiA-projekt (Processindustriell IT och Automation) inom VA-området har startats under rubriken ”VA digitalisering i ett smart ekosystem”.

Bred uppslutning av aktörer

Bland deltagarna i projektet finns Umeå universitet, Umeå och Vindelns VA-bolag Vakin, Umeå Energi, samt företagen Elsys och Flow Below, tillsammans med IT-företaget Calejo Industrial Intelligence, Stockholm Vatten, Stockholm Avfall, Mälarenergi, Luleå Energi, SCA Munksund, LKAB, SSAB, Siemens, ABB, Afry, RISE, Luleå Tekniska Universitet, Blue Institute samt FOI.

Projektet syftar till en samsyn och en bättre omvärldsförståelse som grund för att utifrån detta skapa nödvändiga aktiviteter och tillämpade projekt, men det ska även utmynna i en överföring av kunskap och teknikförståelse mellan processindustrierna och kommunerna.

Betydande potential

Målet är sedan att initiera ett eller flera nya PiiA-projekt, liksom andra strategiska aktiviteter inom VA-området. Projektet ska också ta fram en lättillgänglig rapport och en vitbok i form av en digitaliseringsstrategi för VA-investeringar. Ytterligare en målsättning är att kartlägga behovet och intresset av att inom VA-området införa ett nytt system för Asset Management enligt ISO 55000.

– Det finns stora möjligheter till teknik- och kunskapsöverföring mellan processindustrins vattenanvändning och kommunernas vatten- och avloppsrening. I båda fallen är processerna kontinuerliga och de erfarenheter som nu byggs inom industrin inom AI och IoT kan lätt överföras även till den infrastrukturella sektorn, säger Johannes Holmberg, vd för Calejo Industrial Intelligence, och avslutar:

– Potentialen för den nya tekniken är betydande och kommer att kunna bidra till att göra infrastrukturen och de kommunala anläggningarna både effektivare och mer hållbara.