Miljonsatsning på digitala utvecklingsprojekt

Åsa Almström, Adopticum

Artificiell intelligens vid digitala patientmöten, ny kompetens till batteriproduktion, optisk mätteknik och bättre mobiltäckning är några projekt som får stöd av Region Västerbotten.

Sammanlagt satsar Region Västerbotten 7,5 miljoner kronor på sex utvecklingsprojekt, där flera alltså har stark koppling till digitalisering och ny teknik.

Artificiell intelligens i digitala patientmöten

Projektet ”Artificiell intelligens för säkrare diagnostik” beviljas 250 000 kr. Med bakgrund av att olika typer av digitala tjänster har börjat införas för att kunna erbjuda en ökad läkarnärvaro i inlandet, kommer projektet att arbeta med tekniklösningar, eftersom det idag finns för få mätinstrument som kan användas vid digitala patientmöten, samt att dessa även måste anpassas efter att kunna användas av annan sjukvårdspersonal än läkare. Vidare finns det ett behov av att dessa mätinstrument kan screena efter vanliga åkommor för att därigenom kunna fokusera på de patienter som behöver mest hjälp.

Ny kompetens till batteriproduktion

Projektet Battery region beviljas 1 137 206 kr. Energibranschen växer starkt i våra regioner, och särskilt batteriindustrin. Projektet avser att arbeta med kartläggning av kompetenser och utbildningsbehov, samtidigt som samverkan stärks och nätverk byggs. Ett av resultaten med projektverksamheten förväntas bli en interregional strategi eller överenskommelse om det fortsatta arbetet för att säkra kompetensförsörjningen i batteribranschens tillverkningsled, och eventuellt andra delar av värdekedjan.

Optisk mätteknik

Projektet Konkurrenskraft genom Optisk Mätteknik beviljas 2 190 527 kr. Genom projektet avser Adopticum arbeta för att höja de regionala bolagens insikt och förståelse för teknikområdet och tillsammans med dem driva delprojekt i syfte att ta fram en första prototyp. Speciellt fokus ska läggas på att bidra till lösningar för aktörer inom primärproduktion i livsmedelsbranschen och på miljötekniklösningar.

Bättre mobiltäckning

Projektet Rural ICT Testbed – #fulltäckning, Steg 3 beviljas 1 000 000 kr. Mobiltäckningsproblematiken i glesbygder är en utmaning som ännu inte har lösts. År 2019 nådde mobila datahastigheter på 30 Mbit/s endast 16% av Sveriges landyta. Projekt #Fulltäckning adresserar därför tre utmaningar:
1) Innanförskap: även glesbygder ska ha 100 Mbit/s, vilket vi kan åstadkomma till låg kostnad med rätt teknik
2) Säkerhet: bofasta och besökare ska ha mobiltäckning överallt
3) Värdeökning; besöksnäring, jord- och skogsbruk, transport, kraft, gruvor och andra näringar ska inte hämmas av brist på kommunikation

Projekten Nordic Intermodal Short Sea med fokus på sjöfart för gods samt projektet Norrbotniabanans noder 2 beviljas också bidrag.

Territorriell omställningsplan

Regionala utvecklingsnämnden har också ställt sig bakom yttrandet för Fonden för rättvis omställning för den territoriella planen för Västerbotten vilket innebär att länet kan ta del av 165 miljoner euro, medel som nu kan gå till olika former av hållbarhetssatsningar inom metallindustrin. Region Västerbotten framhåller att det är viktigt med ett regionalt inflytande och samverkan mellan aktörer på nationell- regional- och lokal nivå för säkerställa klimatomställningen samt fokusera på områden så som kompetensutveckling, nya tekniker, forskning och innovation och cirkulär omställning.